Emoaventura

Inici > Activitats > Per a Famílies > EMOFAMILY excursions > Emoaventura

Durant la jornada, es pot donar el cas que es realitzi alguna fotografia o s'enregistri algun vídeo. Per tant:

Tinc opció de donar el meu consentiment a “La Granja” granja escola de Sta Maria de Palautordera, empresa Mirada Granja S.L., domiciliada al Paratge Sanata s/n, 08460 de Sta Maria de Palautordera, per tal que inclogui les meves imatges, la dels meus fills o acompanyants, en qualsevol suport físic, digital, o audiovisual per a efectes de reproducció i comunicació pública.  

Aquesta autorització per tractar el contingut gravat i la meva imatge es fa a l’empar del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades Personals, i del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. 

El consentiment que es pot concedir, es fa sobre aquest material i es fa tenint en compte que l’empresa el farà servir amb finalitat comercial. Les fotografies o imatges gravades no estaran subjectes a cap termini temporal, pel que l’empresa no determina un període màxim de conservació, excepte que el propi interessat expressi algun dels drets recollits en el Reglament UE 2016/679 o normativa legal equivalent. 

Mirada Granja S.L. podrà tractar directament la informació, o bé cedir les dades a empreses audiovisuals i publicitàries amb una finalitat educativa o didàctica, sense que sigui necessari el seu consentiment explícit per aquesta actuació, entenent que aquestes empreses encarregades del tractament respectaran en tot moment la finalitat per la qual s’han gravat les imatges, així com els compromisos adquirits en el present document. 

Tot i així, l’interessat pot exercir el dret d’accés, rectificació, supressió o portabilitat recollits a la normativa, excepte que existeixin causes legals que justifiquin la necessitat per part de l’empresa de continuar tenint aquesta informació. Aquests drets es podran exercir, mitjançant carta escrita dirigida a l’empresa a Paratge Sanata s/n, 08460 Sta Maria de Palautordera.